Aydınlatma Metni

ADH Holding
Biz ADH Holding A.Ş. (“ADH” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.İşbu metin ile veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle, adhholding.com/ aracılığıyla ve/veya bağımsız şekilde erişilen, ADH yönetimindeki; ADH Translation » Profesyonel Çeviri & Tercüme Hizmetleri /Mare Deluxe Residence - Lüx Tatil Residence & Villa /ADH Holding 2022 (webflow.io) internet siteleri (“İnternet Sitesi”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

I. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
ADH olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla;İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz,İnternet sitesi içerisinde bulunan çerezler,İnternet Sitesi’nde ‘İletişim’ sekmesi içerisinde yer alan ‘İletişim Formu’nu doldurmanız,İnternet Sitesi içerisindeki info adresine ilettiğiniz e-posta içerikleriniz,İnternet Sitesi içerisinde yer alan ‘Kayıt Ol’ içeriğini doldurmanız,ADH ile kurumsal e-posta adresleri üzerinden gerçekleştirilen e-posta yazışmaları,İnternet Sitesi’nde yer alan ik@adhholding.com adresi ile tarafımıza ulaştırdığınız özgeçmişlerinizaracılığıyla toplamaktayız.

II. Verileriniz, Verilerinizin İşlenme Amacı ve Toplanmasının Hukuki Sebebi
Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:Kişisel Veri KategorileriVeri TipleriKimlik VerisiAd-soyadİletişim VerisiE-posta adresi, TelefonMüşteri İşlem VerisiElektronik ticari ileti gönderimine ilişkin verilen hukuki onay, Talep ve şikayet bilgisiİşlem Güvenliği Verisiİnternet sitesi; ziyaretinize ilişkin bağlantı/giriş-çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresiPazarlama VerisiKullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgilerDiğer BilgilerKonu başlığı, Mesaj içeriği bilgisi, Özgeçmiş bilgilerinizi, E-posta içeriği bilgisi (e-posta yoluyla ADH’ne ait kurumsal e-posta adreslerine ilettiğiniz e-posta içerikleri ile e-posta imzanızda yer alan bilgiler) İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,İnternet Sitesi içerisinde ad, soyad ve e-posta adresiniz ile ayırt edilebilirliğinizin sağlanması,İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında adınız ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz,Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, sorduğunuz soru başlığı üzerinden sınıflandırarak cevap verilebilmesi,Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi,Ürün ve/veya hizmet satış ve/veya tedariki süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla teklif ve kabule yönelik yazışmalar gerçekleştirilmesi,Ürün ve/veya hizmet satış ve/veya tedariki süreçlerine ilişkin sözleşme ile mutabakat süreçlerinin yürütülmesi,ADH’nin tarafı olduğu hukuki ilişkilerin ispatına yönelik saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,E-posta yoluyla ADH uzantılı e-posta adreslerine iletilen talep ve mesajlara ilişkin gerekli işlemlerin yapılabilmesi,ik@adhholding.com adresi üzerinden tarafımıza ilettiğiniz özgeçmiş gönderileriniz ile seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,Başvuru sonuçlarının adaylara çeşitli iletişim yolları ile iletilebilmesi,Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,Vermiş olduğu hukuki onaylara yönelik, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi,Onay vermeniz halinde tarafınıza sunduğumuz hizmete ilişkin reklam ve tanıtım içeriklerinin gönderilebilmesi,Pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,İnternet sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,ADH tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,Hizmet sunduğumuz faaliyet alanlarına ilişkin güncel makale, haber ve bültenlerden haberdar olabilmeniz,Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, teknik güvenliğinin sağlanabilmesi adına gerekli denetimlerin yapılabilmesiamaçlarıyla işlenmekte olup KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; ADH’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ADH’ne meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak ADH tarafından toplanmaktadır.

III. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler Ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz;Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, ADH HOLDİNG şirketlerine,ADH internet hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, anlaşmalı olduğumuz geliştirici firmalar ile,Kabul etmiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve/veya ticari elektronik ileti olmayan bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi amacıyla, anlaşmalı olduğumuz ileti gönderim hizmeti sağlayıcılar ile,İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmi kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinizeKVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

IV. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla ADH sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

V. İletişim Bilgileri
ADH Holding A.Ş.
Mersis No: ************
KEP Adresi: adhholding@******.kep.tr
İletişim Linki: http://www.adhholding.com/iletisim
Adres: Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbloom No: 16/1 K: 4 D: 39-40 Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul, Türkiye